<< Предыдушая Следующая >>

Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада

Політика як соціальне явище. Структура політики. Суб’єкти та об’єкти політики. Функції політики. Особливості взаємодії політики та економіки в умовах ринку.
Влада як явище суспільного життя. Суб’єкти та об’єкти влади. Гілки влади. Сутнісні риси політичної влади. Ресурси влади. Проблема легітимності влади.
Традиційні форми політичної влади. Проблеми функціонування влади в Україні.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада"
 1. Тема: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
  Мета заняття: вивчити, систематизувати та узагальнити знання студентів про: - структуру політики; - суб’єкти та об’єкти політики; - функції політики; - особливості взаємодії політики та економіки; - владу як явище суспільного життя; - суб’єкти та об’єкти влади, гілки влади; - ресурси влади, проблеми легітимності влади; - проблему функціонування влади в Україні.
 2. Тема 5: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
  Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про: - характер зв’язку політики і економіки; - основні риси ринкової економіки; - особливості взаємодії політики і економіки в умовах ринку. Питання до теми 1. Особливості взаємодії політики та економіки в умовах ринку. Методичні рекомендації При вивченні даного питання студент у першу
 3. 6.5. Криза теорії міжнародних відносин: раціоналізм і рефлексіонізм
  Критики "біхевіористичної революції" постійно звинувачували її прихильників у тому, що вони не реалізували у своїх концепціях її основні цілі, тобто не спромоглися створити повністю емпіричних теорій, висновки яких мали б індуктивний характер. Один з них, X. Булл, підкреслював: "Якщо судити про цей підхід за критеріями логічної чіткості та наукової точності, то можна стверджувати, що його якість
 4. 7.3. Марксизм і неомарксизм
  Класична (або, як її інакше називали, ортодоксальна) теорія марксизму формувалась у другій половині XIX — на початку XX ст. Один із її найрадикальніших представників В. Ленін стверджував, що вона випливала з трьох основних джерел: утопічного соціалізму, економічної теорії А. Сміта і Д. Рікардо та діалектичної філософії Ґ. Геґеля. Очевидно, не менший вплив на його становлення здійснив
 5. Суспільно-політичні уявлення Давнього світу
  Політологія сягає своїм корінням у найдавніші часи — у IV—III тис. до н. е., коли розпочався процес переростання первісних суспільств у рабовласницькі державні утворення, а мислителі стали замислюватися над методами і засобами здобуття, збереження і зміцнення державної влади, над походженням і значенням права, держави, а згодом і політики в житті суспільства. Ранні уявлення протягом 2,5—3 тис.
 6. Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології
  У повоєнний період у західній політології домінувала американська політична наука. Повільніше, а інколи у фарватері американської, розвивалася європейська політологічна традиція, окреслюючи межі національних політологічних шкіл, вияскравлюючи їх особливості. Використовуючи американську політологічну традицію, у 50—80 роках XX ст. активізувала пошуки теоре-тико-методологічних засад англійська
 7. Поняття і структура політичної системи
  У науковій літературі побутують різні погляди, як на тлумачення поняття «політична система» суспільства, так і на сутність цього феномена. Прихильники соціологічної теорії обміну вважають політичну систему інститутом, який підтримує стабільність загальних правил щодо відносин обміну. Згідно з конфліктологічними концепціями, політична система є інструментом легалізації та продуктивного розв'язання
 8. Короткий словник політологічних термінів
  Аболіціонізм (лат. abolito — спасування, знищення) — суспільний рух, налаштований на припинення дії певного закону, на відміну або скасування якогось урядового рішення, на усунення когось з керівної державної посади. Абсентеїзм (лат. absent/a — відсутність) — ухилення виборців від участі в голосуванні на виборах парламенту, президента, місцевих органів влади тощо. Основними причинами А. є
 9. 4.1. Організаційно-правовий механізм забезпечення енергетичної безпеки України
  Враховуючи складну сучасну ситуацію у сфері забезпечення державної енергетичної безпеки, важливого значення набуває процес вдосконалення державного регулювання енергетики України як однієї з основних складових національної економіки, оскільки із здобуттям нашою державою незалежності державна влада в країні, управління соціальними інститутами поволі починають здійснюватись не лише на
 10. 1.1.2. Політика як соціальне явище та об'єкт вивчення політології
  Термін "політика" походить від давньогрецького слова "polis" (місто-держава) та його похідних "politike" (мистецтво управляти державою), "politea" (конституція) та ін. В наукових словниках, спеціальній літературі можна знайти безліч підходів до трактування політики (наприклад, директивний, або силовий, розглядає політику як боротьбу за владу; функціональний трактує політику як управлінську
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@uchebnik-besplatno.com