<< Предыдушая Следующая >>

Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування

Чисельність населення країни в цілому та окремих її регіонів є результатом взаємообумовленого розвитку усієї сукупності процесів суспільного розвитку, і насамперед соціально-економічних та демографічних.

Знання чисельності населення на певну дату чи період дозволяє оптимально збалансувати розвиток народного господарства і напрями демографічної політики.

Починаючи з 1993 р. і по нинішній час чисельність населення України щорічно зменшується. Особливістю цього процесу в Україні є те, що в основі його лежать не соціальні катаклізми (або природні катастрофи, чи поширеність епідемії), а ті соціально-економічні та демографічні особливості, які склалися в країні на попередньому та на нинішньому етапі суспільного розвитку.

Такий характер динаміки населення обумовлює складність вирішення ряду демографічних, економічних і політичних проблем в Україні. Це стосується, зокрема, протидії погіршенню статево-вікової структури населення (його постаріння) і режиму відтворення, забезпечення народного господарства трудовими ресурсами відповідної якості, планування підготовки кваліфікованих кадрів та ін.


Статево-вікова структура населення є одним з важливих демографічних показників. Він дозволяє зробити певні висновки щодо демографічних тенденцій та визначити можливі зміни динаміки чисельності населення в майбутньому. Сама ж статево-вікова структура населення є результатом особливостей народжуваності і смертності населення в конкретних історичних умовах відтворення.

В Україні спостерігається постійне переважання жінок в загальній чисельності її населення. При цьому абсолютна перевага жінок дещо зростає, хоч відносні показники свідчать про незначне вирівнювання співвідношень між чисельністю чоловіків і жінок. Перевага чисельності жінок над чоловіками пояснюється насамперед нижчою смертністю жінок, з одного боку, та війнами, міграцією за межі держави, що найбільше впливає на чисельність чоловіків, — з другого.

Наявну структуру населення України можна вважати несприятливою з точки зору тенденцій шлюбності та природного відтворення населення.

Важливу роль у природному відтворенні населення та визначенні демографічної бази трудових ресурсів відіграє характер вікової структури населення.
Характерною особливістю сучасної вікової структури населення України є зниження частки дітей в загальній чисельності населення. Це свідчить про те, що в Україні на сучасному етапі її соціально-економічного розвитку склався звужений тип відтворення населення. Причому сільське населення, судячи з його вікової структури, має менші можливості порівняно з міським щодо активізації відтворення нових поколінь.

Чисельність населення України у віці, старшому за працездатний, щорічно зростає. Зменшення питомої ваги дітей та осіб працездатного віку при одночасному зростанні населення у віці, старшому за працездатний, свідчить про старіння населення країни.

Найбільша диспропорція у бік чисельної переваги жінок та загального старіння населення характерна для Подільських та центральних областей України. Найбільш сприятлива статево-вікова структура населення у західних областях: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування"
 1. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні
  Глибоке вивчення населення та проблем його відтворення стає все більш актуальним завданням науки. Україна знаходиться на такому етапі демографічного розвитку, коли народжуваність зменшується, а смертність зростає. Це призводить до зменшення загальної чисельності населення і відсутності навіть простого заміщення одних поколінь людей новими. Таким чином, відтворення населення України є звуженим.
 2. 6.2. Стратегічні напрями розвитку роздрібної торгівлі України
  Останніми роками в Україні спостерігається стрімке зростання обсягів роздрібної торгівлі. Це обумовлено очевидними причинами – позитивною динамікою валового внутрішнього продукту, доходами населення та, відповідно, платоспроможністю. За даними Держкомстату, оборот роздрібної торгівлі в Україні в 2007 році становив 318,7 млрд грн. Річний темп приросту – 27,1%, що істотно вище темпу зростанню
 3. 7.1. Пріоритетні моделі розвитку туризму в умовах глобалізаційних викликів
  Глобалізаційні метаморфози, а також виклики, що постали перед країнами, які знаходяться у процесі розбудови власної соціально-економічної ідентичності, надали принципового значення питанням про визначення ефективних моделей розвитку тих секторів національної економіки, які є «потенційними генераторами» розвитку «нової економіки» [1]. Головний вектор глобалізаційних змін полягає у напрямі від
 4. Особливості сучасного розвитку продуктивних сил України
  Господарські комплекси економічних районів України характеризуються значними відмінностями. на території України можна виділити три макрорайони. Східний економічний макрорайон. Макрорайон розташований переважно на Лівобережній Україні. Площа становить 221 тис.км (36,7 % площі України). Населення —21,1 млн. чол. (43,1 % населення України). Макрорайон включає 8 областей, які об'єднані в
 5. 1.3 Сутність, методологічні принципи та методи управління регіоном
  За останній час поняття процесу управління та його зв’язок у системою, яка управляється розкривається різними авторами по різному. Щоб зрозуміти сутність процесу управління, необхідно спиратися на певні методологічні моменти: 1. Управління пов’язано лише з людською діяльністю і тому має соціальний характер; 2. Змістовною складовою управління є впорядкування і контроль, що здійснюється
 6. 9.2. Вертикальні та горизонтальні дисбаланси
  Однією з головних цілей державної регіональної фінансової політики щодо зближення рівнів соціально-економічного розвитку територій є подолання вертикальних і горизонтальних фіскальних дисбалансів та фінансове вирівнювання. Цілісне функціонування бюджетної системи забезпечується взаємодією всіх її ланок. При цьому однією з ознак бюджетної системи як виду соціальних систем є існування в ній різних
 7. 6.1. Світові тенденції інноваційно-технологічного розвитку торгівлі та їх особливості в Україні
  Світовий ринок у процесі розвитку міжнародних економічних зв’язків усе більше поглиблюється і розширюється, поступово набуваючи нових рис й особливостей. Зокрема, все більше виявляється економічна взаємозалежність країн усього світу в результаті зростаючого обсягу і різноманітності транспортних переміщень товарів, послуг, капіталів. За таких умов світова торгівля переходить в новий якісний стан,
 8. 1.6. Система соціального захисту в Україні
  Проблема формування ефективної системи соціальної політики, в тому числі політики соціального захисту, є вкрай актуальною для України. Систему фондів суспільного споживання, що була невід’ємним елементом радянського господарського механізму, протягом ринкової трансформації вітчизняної економіки було повністю зруйновано. Внаслідок цього на постсоціалістичному соціальному просторі виникла значна
 9. 5.2.1. Поняття геополітики, її методи і функції
  Те, що сьогодні розуміють під геополітикою, існувало з давніх часів. Стародавні мислителі нерідко розмірковували над географічним розташуванням держав, їх кліматичними умовами, структурою населення, взаємовідносинами між державами та регіонами. Однак даний об'єкт дослідження не мав власної назви. Лише в 1916 р. шведський учений Рудольф Челлен (1864—1922) ввів у науку поняття "геополітика",
 10. Проблеми політики зайнятості в Україні
  В Україні в другій половині 90-х рр. ХХ ст. фактично не відбувалося розширеного відтворення робочої сили. Об’єктивними показниками цього явища є: поступове зменшення чисельності населення і робочої сили; різке зниження реальної заробітної плати; скорочення державних видатків на розвиток освіти, охорони здоров’я, житлового будівництва тощо. Різке погіршання умов для відтворення робочої сили
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@uchebnik-besplatno.com